คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตสุขภาพเพื่อประชาชน
การรักษาคลองรากฟัน
อ. ทญ. ดร. สมสินี พิมพ์ขาวขำ
ฟันปลอม(ฟันเทียม)
อ. ทพ. ดร. วิริทธิ์พล ศรีมณีพงศ์
นอนกัดฟัน
อ. ทญ. อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา
โรคปริทันต์
ภาควิชาปริทันตวิทยา
สารพันปัญหาของอาการปวดฟัน
อ. ทญ. ดร. สมสินี พิมพ์ขาวขำ
 
 

ฟันปลอม(ฟันเทียม)


อ. ทพ. ดร. วิริทธิ์พล ศรีมณีพงศ์
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Faculty of Dentistry Chulalongkorn University : Learning Online
 
ถ้าชมมีเดียนี้ไม่ได้กรุณาดาวน์โหลด Shockwave Flash Player
ความรู้สู่ประชาชน : รับผิดชอบและดำเนินการจัดทำโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย