• งานบริการการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเรียนการสอน


สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (Supporting Facilities)

 

ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง

ชั้น 2 อาคารทันตกรรม 1

และ

ชั้น 10 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80

สอบถามข้อมูลได้ที่ หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายวิชาการ

โทรศัพท์ 0-2218-9016 และ 02-218-9021

 

ห้องปฏิบัติการรวม 1

ชั้น 2 อาคารทันตกรรม 1

หุ่นปฏิบัติการเสมือนจริง 

(MOOG; Virtual Reality-Based Dental Simulator)

ชั้น 3 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80

สอบถามข้อมูลได้ที่ ห้องสมุดคณะฯ 

โทรศัพท์ 0-2218-9017-9, 0-2218-9031

Email : panchanit.b@chula.ac.th

ห้องสมุดคณะฯ

ชั้น 3 และ 4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80

ชั้น 3

       - บริการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ

       - บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

       - บริการคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

       - บริการห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง / ห้องประชุมกลุ่มย่อย

       - บริการหุ่นปฏิบัติการเสมือนจริง (Simodont)

ชั้น 4

       - บริการหนังสือใหม่ ตำรา งานวิจัย วิทยานิพนธ์

       - บริการงานวารสารฉบับปัจจุบัน และฉบับเย็บเล่ม

       - บริการยืมระหว่างห้องสมุด

       - บริการคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในจุฬาฯ

www.lib.dent.chula.ac.th

โทรศัพท์ 0-2218-9017-9, 0-2218-9031

Email : panchanit.b@chula.ac.th

ห้องเรียน Smart Classroom และกระดานอัจฉริยะ

ห้อง 911 และ 912 ชั้น 9 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80

สอบถามข้อมูลได้ที่ หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายวิชาการ

โทรศัพท์ 0-2218-9016 และ 02-218-9021

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ชั้น 5 และ ชั้น 11 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80

สอบถามข้อมูลได้ที่ โทรศัพท์ 0-2218-9004-5

Main/ Major Clinic

- Operative dentistry

- Endodontics

- Periodontology

- Prosthodontics

- Occlusion

Minor/ Miscellaneous Clinics

- Community dentistry

- Oral and Maxillofacial Surgery

- Oral Diagnosis

- Orthodontics

- Pediatric dentistry

- Radiology

คลังทันตอุปกรณ์

บริการยืม-คืน อุปกรณ์และเครื่องมือทางทันตกรรม

สำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปี 3-6 และนิสิตบัณฑิตศึกษา

ชั้น 1 อาคารวาจวิทยวัฑฒน์

โทรศัพท์ 0-2218-8608

โปรแกรมลิขสิทธิ์จุฬาฯ สำหรับนิสิต

G Suite for Education (Google Apps) / Office 365 / 

Windows 10 Education / Trend Micro / Adobe Creative Cloud /

 SPSS / CUNET VPN service / MATLAB 2018a

สอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ทันตสารสนเทศ

ชั้น 6 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80

โทรศัพท์ 0-2218-9010-12

 

ไอแพด

บริการให้ยืมสำหรับนิสิตปริญญาตรีที่ขาดแคลน ใช้ในการเรียน

และทำกิจกรรมระหว่างเรียน จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

สอบถามข้อมูลได้ที่ งานบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ

ชั้น 2 อาคารวาจวิทยวัฑฒน์

โทรศัพท์ 0-2218-8652