• งานบริการการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจศึกษา


ชื่อหลักสูตร หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  TH  / EN 

ชื่อปริญญา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.)

ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT : ทันตแพทยศาสตร์ Dentistry

วัตถุประสงค์

 • มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพเพียงพอต่อทั้งการปฏิบัติงานทางทันตสาธารณสุข การปฏิบัติงานเป็นทันตแพทย์ทั่วไป การดำรงตนตามกฎหมายวิชาชีพ การศึกษาวิจัย การศึกษาต่อระดับสูงและการศึกษาด้วยตนเองในอนาคต
 • มีทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวมที่ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ซักประวัติ ตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษา บำบัดรักษาและทำปฏิบัติการทางคลินิก โดยคำนึงถึงข้อมูลต่างๆ ของผู้ป่วยและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นหลัก
 • มีทักษะในการปฏิบัติงานและดำรงตนในชุมชนและสังคม ได้แก่ การปฏิบัติงาน การทำงานเป็นทีม และการบริหารจัดการ โดยคำนึงถึงความแตกต่างทางร่างกาย จิตใจ สังคม และ วัฒนธรรมทั้งในระดับบุคคลและชุมชน
 • มีความใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติให้เป็นบุคคล ที่มีคุณค่าต่อสังคม และมีความสามารถในการสืบค้น จัดการข้อมูลข่าวสาร ที่ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 • มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

จุดเด่นของหลักสูตร

 • จัดการเรียนการสอนตลอดจนการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพของบัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และสภาวิชาชีพ
 • มีการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร
 • มีการเรียนการสอนที่เป็นลักษณะปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนในลักษณะการเรียนเชิงรุก (active learning) ผ่านทางรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น problem-based learning และ case-based learning อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้นิสิตสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
 • การเรียนเชิงรุกมีความแตกต่างกันไปในแต่ละชั้นปี โดยในปีที่ 1-3 จะเป็นในลักษณะ problem-based learning และในชั้นที่เป็นการเรียนการสอนทางคลินิก ก็จะเป็นการเรียนการสอนแบบ case-based learning
 • เนื้อหาการเรียนการสอนมีลักษณะบูรณาการที่มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
 • มีรายวิชาเลือกบังคับหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้นิสิตสามารถมีความรู้ในด้านที่สนใจอย่างถ่องแท้ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา
 • การประเมินผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิตและหลักสูตร อิงตามสมรรถนะของสภาวิชาชีพ และคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรมีลักษณะเด่น

มีทักษะความสามารถด้านการประมวลความรู้ภาคทฤษฎี บูรณาการสู่การปฏิบัติ มีความรู้และทักษะในวิชาชีพทันตกรรม รวมทั้งศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิตและพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดมาตรฐานวิชาชีพทันตกรรม สามารถ ค้นคว้าและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อนำมาใช้กับการทำงานในวิชาชีพทันตกรรม เพื่อให้บริการการรักษาสุขภาพในช่องปากของประชาชนได้อย่างเหมาะสม มีศักยภาพในการวิจัย และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมทั้งต่อตนเอง ผู้ใช้บริการ และเพื่อนร่วมงาน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยยึดจรรยาบรรณวิชาชีพ

ความร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

- หน่วยงานอื่นในจุฬาฯ ได้แก่ คณะอื่นๆ ที่เปิดสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรี

- หน่วยงานอื่นนอกจุฬาฯ

 • กระทรวงสาธารณสุข โดยร่วมมือในลักษณะ อนุญาตให้นิสิตไปฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในสังกัด
 • กรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยร่วมมือในลักษณะ อนุญาตให้นิสิตไปฝึกปฏิบัติงานในโรงเรียน ศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลในสังกัด
 • กระทรวงมหาดไทย โดยร่วมมือในลักษณะ อนุญาตให้นิสิตไปฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในสังกัด
 • กระทรวงศึกษาธิการ โดยร่วมมือในลักษณะ อนุญาตให้นิสิตไปฝึกปฏิบัติงานในโรงเรียน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ทันตแพทย์ในระบบราชการ / พนักงาน
 • อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
 • ทันตแพทย์ในโรงพยาบาล/คลินิก
 • ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับด้านทันตกรรม

สถานที่จัดการเรียนการสอน

- ในสถานที่ตั้ง จัดสอนกลุ่มวิชาเฉพาะในคณะทันตแพทยศาสตร์ และฝึกปฏิบัติงานคลินิกในโรงพยาบาลทันตกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- นอกสถานที่ตั้ง

 • กระทรวงสาธารณสุข ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในสังกัด
 • กรุงเทพมหานคร (กทม.) ฝึกปฏิบัติงานในโรงเรียน ศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลในสังกัด
 • กระทรวงมหาดไทย ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในสังกัด
 • กระทรวงศึกษาธิการ ฝึกปฏิบัติงานในโรงเรียน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

รายวิชา   หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

231

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3
 • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3
 • กลุ่มวิชาสหศาสตร์
3
 • กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
12
 • กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษ
6
- หมวดวิชาเฉพาะ 195
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
10
 • กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
183
 • กลุ่มวิชาเลือกบังคับ
2
- หมวดวิชาเลือกเสรี 6

คุณสมบัติผู้สมัครและการรับเข้าศึกษา 

- คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

- การรับเข้าศึกษา 

 1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
 2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบท (โครงการจุฬา-ชนบท)
 • รอบที่ 3 โครงการรับตรง ร่วมกับกสพท. ติดตามได้ที่ www9.si.mahidol.ac.th/
หรือติดตามได้ที่หน้าเว็บไซต์ งานบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
www.dent.chula.ac.th/academic/admission.php
   

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

 

สอบถามได้ที่ :

งานบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 ถ. อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท์ 02-218-8652-54, 02-218-8657

Email: academicdentcu@gmail.com

 

ผลงานนิสิต