• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ประชาสัมพันธ์ (โรงพยาบาล) 0-2218-8705
ประชาสัมพันธ์ (ข้อมูลทั่วไป)  0-2218-8635
คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ 0-2251-3901 ถึง 3
ข้อมูลศึกษาต่อหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 0-2218-8653 ถึง 4
ข้อมูลศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 0-2218-9601, 0-2218-9021

ผู้บริหาร

 คณบดี                               รองคณบดีฝ่ายบริหาร                  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
ผศ.ทพ.ดร.สุชิต พูลทอง
E-mail: Suchit.P@chula.ac.th
โทร. 02-218-8659
โทร.เลขาฯ 02-218-8960
  รศ.ทพ.ดร.นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล
E-mail: Niyom.T@chula.ac.th 
โทร. 02-218-8584
โทร.ธุรการ 02-218-8649
  รศ.ทญ.ดร.ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์
E-mail: Sirivimol.S@chula.ac.th
โทร. 02-218-8787, 02-218-9022
โทร.ธุรการ 02-218-9021
 

ผศ.ทพ.กิติ ศิริวัฒน์
E-mail: Kiti.S@chula.ac.th
โทร. 02-218-8596
โทร.ธุรการ 02-218-8648

 

 รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล            รองคณบดีฝ่ายวิจัย                   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต             รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและประชาสัมพันธ์

รศ.ทญ.สุปราณี วิเชียรเนตร
E-mail: Supranee.S@chula.ac.th
โทร. 02-218-8530
โทร.ธุรการ 

 

ผศ.ทญ.ดร.กนกพร พะลัง
E-mail: Kanokporn.B@chula.ac.th
โทร. 02-218-8934
โทร.ธุรการ

 

รศ.ทญ.วิจิตรา วิพิศมากูล
E-mail: Vichittra.V@chula.ac.th
โทร. 02-218-8648 02-218-8657
โทร.ธุรการ 02-218-8656

 

รศ.ทญ.ปริม อวยชัย
E-mail: Prim.A@chula.ac.th
โทร. 02-218-88913
โทร.ธุรการ 02-218-9003

 

ภาควิชา 

 กายวิภาคศาสตร์                           จุลชีววิทยา                                ชีวเคมี                                 ทันตกรรมจัดฟัน                       
รศ.ทญ.ดร.สุคนธา เจริญวิทย์
E-mail: Suchonta.C@chula.ac.th 
โทร. 02-218-8872
โทร.ธุรการ 02-218-8885
  รศ.ทพ.ดร.วีระ เลิศจิราการ
E-mail: Veera.L@chula.ac.th
โทร. 
โทร.ธุรการ 02-218-8680
  ผศ.ทพ.ดร.สุชิต พูลทอง (รักษาการแทน) 
E-mail: Suchit.P@chula.ac.th
โทร. 02-218-8659 
โทร.ธุรการ 02-218-8670
  ศ.ทญ.กรพินท์ มหาทุมะรัตน์
E-mail: Korapin.M@chula.ac.th
โทร. 02-218-8951
โทร.ธุรการ 02-218-8932

 

 ทันตกรรมชุมชน                         ทันตกรรมบดเคี้ยว                        ทันตกรรมประดิษฐ์                     ทันตกรรมสำหรับเด็ก                
ผศ.ทญ.ดร.ผกาภรณ์ พันธุวดี พิศาลธุรกิจ
E-mail: Pagaporn.P@chula.ac.th 
โทร. 02-218-8547
โทร.ธุรการ 02-218-8543
  ผศ.ทญ.วันทนี  มุทิรางกูร
E-mail: Wantanee.M@chula.ac.th
โทร. 02-218-8528
โทร.ธุรการ 02-218-8554
  ศ.ทญ.ดร.มรกต เปี่ยมใจ
E-mail: Morakot.T@chula.ac.th
โทร. 02-218-8571
โทร.ธุรการ 02-218-8532
  รศ.ทญ.ดร.ทิพวรรณ ธราภิวัฒนานนท์
E-mail: Thipawan.T@chula.ac.th
โทร. 02-218-8909
โทร.ธุรการ 02-218-8906

 

 ทันตกรรมหัตถการ              ทันตพยาธิวิทยา                  ปริทันตวิทยา                  เภสัชวิทยา                 
รศ.ทญ.ปิยาณี พาณิชย์วิสัย
E-mail: Piyanee.P@chula.ac.th
โทร. 02-218-8786
โทร.ธุรการ 02-218-8795
  รศ.ทญ.ดร.ริสา ชัยศุภรัตน์
E-mail: Risa.C@g.chula.edu
โทร. 02-218-8802
โทร.ธุรการ 02-218-8798
  ศ.ทญ.ดร.รังสินี มหานนท์
E-mail: Rangsini.M@chula.ac.th
โทร. 02-218-8861
โทร.ธุรการ 02-218-8850
  รศ.ทญ.ดร.สิรีรัตน์ สูอำพัน
E-mail: Sireerat.P@chula.ac.th
โทร. 
โทร.ธุรการ 02218-8882

  

 รังสีวิทยา                        เวชศาสตร์ช่องปาก                 ศัลยศาสตร์                     สรีรวิทยา                    
รศ.ทพ.ดร.สุนทรา  พันธ์มีเกียรติ
E-mail: Soontra.P@chula.ac.th
โทร. 02-218-8778
โทร.ธุรการ 02-218-8780
  รศ.ทญ.ดร.พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ
E-mail: Pornpan.P@chula.ac.th
โทร. 02-218-8938
โทร.ธุรการ 02-218-8942
  รศ. ทพ. ดร. อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
E-mail: Atiphan.P@chula.ac.th 
โทร. 02-218-8582
โทร.ธุรการ 02-218-8581
  ผศ.ดร.วีระ สุพรศิลป์ชัย
E-mail: Weera.Su@chula.ac.th
โทร.
โทร.ธุรการ 02-218-8690

 

 หลักสูตรชีววิทยาช่องปาก                        หลักสูตรทันตกรรมเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม              
     หลักสูตรทันตกรรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยพิเศษ                   
ศ.ทพ.ดร.ประสิทธิ์ ภวสันต์
E-mail: Prasit215@gmail.com
โทร. 02-218-8872
โทร.ธุรการ
 

รศ.ทญ.ดร.ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์ (รักษาการ)
E-mail: Sirivimol.S@chula.ac.th
โทร. 02-218-8787, 02-218-9022
โทร.ธุรการ 0-2218-8664 

 

ผศ.ทญ.ดร.อรพินท์ โคมิน 
E-mail: Orapin.Ka@chula.ac.th
โทร.  
โทร.ธุรการ

 

 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร     ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   
น.ส. กอบกาญจน์ ขำแจ้ง
E-mail: Kobkarn.C@chula.ac.th
โทร. 02-218-8636
โทร.ธุรการ 02-218-8636
  ดร.จอย ทองกล่อมสี
E-mail: Joy.T@chula.ac.th
โทร. 
โทร.ธุรการ

 

 

  

 

  

 

niyom.t@chula.ac.th