คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ประชาสัมพันธ์ (โรงพยาบาล) 0-2218-8705
ประชาสัมพันธ์ (ข้อมูลทั่วไป)  0-2218-8635
คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ 0-2251-3901 ถึง 3
ข้อมูลศึกษาต่อหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 0-2218-8653 ถึง 4
ข้อมูลศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 0-2218-9601, 0-2218-9021
ติดต่อการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เป็นหมู่คณะ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dent.chula.ac.th/dent_2017/museum.php 

ผู้บริหาร

 คณบดี      รองคณบดีฝ่ายบริหาร       รองคณบดีฝ่ายกายภาพ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ         รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา   รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์
E-mail: jpornchai@hotmail.com
โทร. 02-218-8659

โทร.เลขาฯ 02-218-8960

   

ผศ.ทพ.ดร.ดำรงค์ ดำรงค์ศรี
E-mail: ddamrongsri@yahoo.com

โทร. 
โทร.ธุรการ

 

อ.ทพ.ดร.ณัฐวุฒิ คุตตะเทพ
E-mail: natthavoot@hotmail.com
โทร.
โทร.ธุรการ

  รศ.ทพ.สุพจน์ ตามสายลม
E-mail: Suphot.t@chula.ac.th
โทร. 02-218-8787, 02-218-9022

โทร.ธุรการ 02-218-9021
 

รศ.ทพ.ดร.ไพโรจน์ หลินศุวนนท์
E-mail: linspairoj@gmail.com
โทร. 02-218-8596

โทร.ธุรการ 02-218-8648

   

ผศ.ทญ.ดร.พิสชา พิทยพัฒน์
E-mail: p.pittayapat@gmail.com
โทร. 

โทร.ธุรการ 

 

 รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ และการพัฒนาองค์กร        รองคณบดีฝ่ายวิจัย                   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และนิสิตเก่าสัมพันธ์            รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ สื่อสารองค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม

รศ.ทญ.ดร.เกศกาญจน์ เกศวยุธ
E-mail: Kasekarn.k@chula.ac.th 
โทร. 02-218-8530

โทร.ธุรการ 

 

ศ.ทพ.ดร.ธนภูมิ โอสถานนท์
E-mail: Thanaphum.o@chula.ac.th
โทร. 02-218-8934

โทร.ธุรการ

 

รศ.ทพ.ขจร กังสดาลพิภพ
E-mail: Kajorn.k@chula.ac.th
โทร. 02-218-8648 02-218-8657

โทร.ธุรการ 02-218-8656

 

รศ.ร.อ.หญิง ทญ.ดร.รังสิมา สกุลณะมรรคา
E-mail: aorrangsima@yahoo.com
โทร. 02-218-88913

โทร.ธุรการ 02-218-9003

 

หัวหน้าภาควิชา 

 กายวิภาคศาสตร์                           จุลชีววิทยา                                ชีวเคมี                                 ทันตกรรมจัดฟัน                       
รศ.ทญ.ดร.สุคนธา เจริญวิทย์
E-mail: Suchonta.C@chula.ac.th 
โทร. 02-218-8872
โทร.ธุรการ 02-218-8885
  รศ.ทญ.ดร.รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์
E-mail: ruchanee@gmail.com
โทร. 
โทร.ธุรการ 02-218-8680
  รศ.ทพ.ดร.จีรัสย์ สุจริตกุล 
E-mail: Jeerus.S@chula.ac.th
โทร. 02-218-8659 
โทร.ธุรการ 02-218-8670
  รศ.ทพ.ดร. ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล
E-mail: Paiboon.T@chula.ac.th
โทร. 02-218-8951
โทร.ธุรการ 02-218-8932

 

 ทันตกรรมชุมชน                         ทันตกรรมบดเคี้ยว                        ทันตกรรมประดิษฐ์                     ทันตกรรมสำหรับเด็ก                
รศ.ทญ.ดร.ผกาภรณ์ พันธุวดี พิศาลธุรกิจ
E-mail: Pagaporn.P@chula.ac.th 
โทร. 02-218-8547
โทร.ธุรการ 02-218-8543
  รศ.ทพ.ดร.ไพโรจน์ หลินศุวนนท์ (รักษาการฯ)
E-mail: linspairoj@gmail.com
โทร. 02-218-8528
โทร.ธุรการ 02-218-8554
  รศ.ทญ.ดร.อรพินท์ โคมิน จันศิษย์ยานนท์ 
E-mail: Orapin.Ka@chula.ac.th
โทร. 02-218-8571
โทร.ธุรการ 02-218-8532
  รศ.ทญ.ดร.บุษยรัตน์ สันติวงศ์
E-mail: busayapedo@gmail.com
โทร. 02-218-8909
โทร.ธุรการ 02-218-8906

 

 ทันตกรรมหัตถการ              ทันตพยาธิวิทยา                  ปริทันตวิทยา                  เภสัชวิทยา                 
รศ.ทญ.ดร.อัญชนา พานิชอัตรา
E-mail: Anchana.p@chula.ac.th
โทร. 02-218-8786
โทร.ธุรการ 02-218-8795
  รศ.ทพ.ดร. เอกรัฐ ภัทรธราธิป
E-mail: Ekarat.P@chula.ac.th
โทร. 02-218-8802
โทร.ธุรการ 02-218-8798
  ผศ.ทญ.อรวรรณ  จรัสกุลางกูร
E-mail: orawandds@gmail.com
โทร. 02-218-8861
โทร.ธุรการ 02-218-8850
  รศ.ทญ.ดร.สิรีรัตน์ สูอำพัน
E-mail: Sireerat.P@chula.ac.th
โทร. 
โทร.ธุรการ 02-218-8882

  

 รังสีวิทยา                        เวชศาสตร์ช่องปาก                 ศัลยศาสตร์                     สรีรวิทยา                    
ผศ.ทพ.พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล
E-mail: Phonkit.S@chula.ac.th
โทร. 02-218-8778
โทร.ธุรการ 02-218-8780
  รศ.ทญ.ดร.พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ
E-mail: Pornpan.P@chula.ac.th
โทร. 02-218-8938
โทร.ธุรการ 02-218-8942
  รศ. ทพ. ดร. อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
E-mail: Atiphan.P@chula.ac.th 
โทร. 02-218-8582
โทร.ธุรการ 02-218-8581
  ผศ.ดร.วีระ สุพรศิลป์ชัย
E-mail: Weera.Su@chula.ac.th
โทร.
โทร.ธุรการ 02-218-8690

 

 หลักสูตรชีววิทยาช่องปาก                        หลักสูตรทันตกรรมเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม              
     หลักสูตรทันตกรรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยพิเศษ                   
ศ.ทพ.ดร.ธนภูมิ โอสถานนท์
E-mail: Thanaphum.o@chula.ac.th
โทร. 02-218-8872

โทร.ธุรการ
 

ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ (รักษาการฯ)
E-mail: 
โทร. 02-218-8787, 02-218-9022
โทร.ธุรการ 0-2218-8664 

 

ผศ.ทญ.ดร.อัญชลี วัชรักษะ
E-mail: avacharaksa@gmail.com
โทร.  
โทร.ธุรการ

 

 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร     รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   
น.ส. ละออง ศรีสูงเนิน
E-mail: Laong.S@chula.ac.th
โทร. 02-218-8636

โทร.ธุรการ 02-218-8636
  น.ส.วัณณวัฑ ประชุมรัตน์
E-mail: wannawat.p@chula.ac.th
โทร. 0-2218-8653

โทร.ธุรการ 0-2218-8652-3