คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัล


ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


ปี 2563 

1.  ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศาล                      ได้รับการเชิดชูเกียรติที่ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (A1) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.  ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ประสิทธิ์ ภวสันต์  ได้รับรางวัลระดับนานาชาติและชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รางวัล เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
3.   รองศาสตาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.จีรัสย์ สุจริตกุล และอาจารย์ ดร.เมทินี โปร่งจิตร์  ได้รับรางวัลระดับนานาชาติและชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับดีมาก
4.  นายอนุชาติ ศรีจันบาล  ได้รับรางวัลระดับนานาชาติและชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รางวัลชนะเลิศระดับชาติ การนำเสนอแบบ Poster Presentation ด้านวิจัย
5.   รองศาสตาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ฑัณฑริรา พรทวีทัศน์  ได้รับรางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี พ.ศ. 2563 รางวัลหน่วยปฏิบัติการวิจัย (RU) ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
6.   นางกนกวรรณ อินทรารักษ์สกุล  ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” กองทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2563
7.  นายพิชิต จอกทอง  ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” กองทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2563

 

 

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


ปี 2562 

1.  ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ธนภูมิ โอสถานนท์                      ได้รับการเชิดชูเกียรติที่ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (A2) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.  รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์  ได้รับการเชิดชูเกียรติจากการที่มีผลงานในระดับชาติ และนานาชาติ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.   รองศาสตาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.อรนาฎ มาตังคสมบัติ  ได้รับการเชิดชูเกียรติจากการที่มีผลงานในระดับชาติ และนานาชาติ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ชลิดา ลิ้มจีระจรัส  ได้รับการเชิดชูเกียรติจากการที่มีผลงานในระดับชาติ และนานาชาติ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5.   รองศาสตาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ฑัณฑริรา พรทวีทัศน์  ได้รับการเชิดชูเกียรติจากการที่มีผลงานในระดับชาติ และนานาชาติ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
6.   ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศาล  ได้รับการเชิดชูเกียรติจากการที่มีผลงานในระดับชาติ และนานาชาติ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จากหลักสูตรสหสาขาทันตชีววัสดุศาสตร์)
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พิไลพร วิวัฒน์บุตรสิริ  ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561
8.  อาจารย์ ทันตแพทย์ ศิรวุฒิ หิรัญอัศว์  ได้รับรางวัลเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์รุ่นใหม่ กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561

  

 

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


ปี 2561 

1. 

 ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ประสิทธิ์ ภวสันต์                     

 ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 จากสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)

2.

 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ธนภูมิ โอสภานนท์

 ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2560 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. 

 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ริสา ชัยศุภรัตน์

 ได้รับทุนจากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright) เพื่อไปทำวิจัย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 6 เดือน

4.

 รองศาสตาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.อรนาฎ มาตังคสมบัติ 

 รางวัลชนะเลิศในการเสนอผลงานวิจัยแบบ oral presentation ในงานประชุม อ.บ.ท.ท ครั้งที่ 18 จ.สงขลา

5. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. ชลิดา ลิ้มจีระจรัส

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการเสนอผลงานวิจัยแบบ oral presentation ในงานประชุม อ.บ.ท.ท ครั้งที่ 18 จ.สงขลา 

6. 

 อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง. พิมพ์รำไพ  โรจนกิจ สินธวาชีวะ

 Travel award จากงานประชุม The 7th Hiroshima Conference on Education and Science in Dentistry ประเทศญี่ปุ่น

7.

 ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง กอบกาญจน์ ทองประสม

 ได้รับการเชิดชูเกียรติจากการที่มีผลงานในระดับชาติ และนานาชาติ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8.

 ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ประสิทธิ์ ภวสันต์  

 ได้รับการเชิดชูเกียรติจากการที่มีผลงานในระดับชาติ และนานาชาติ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9.

 ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศาล 

 ได้รับการเชิดชูเกียรติจากการที่มีผลงานในระดับชาติ และนานาชาติ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.

 นายอนุชาติ ศรีจันบาล 

 ได้รับการเชิดชูเกียรติจากการที่มีผลงานในระดับชาติ และนานาชาติ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.

 ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.มรกต เปี่ยมใจ

 ได้รับการเชิดชูเกียรติที่ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (A2) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.

 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ธนภูมิ โอสถานนท์

 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ อาจารย์ด้านการเรียนการสอน ระดับดีมาก จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.

 นางประครองฤทธิ์ แก้วจันดี

 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรสายปฏิบัติการ "คนดีศรีจุฬาฯ" 

14.

 ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศาล

 รางวัลชนะเลิศ Life Science Startup Showcase Pitch & Partner 2018 จากผลงานวิจัยเรื่อง "ใบกะเพรา-สวิมมิงแคร์" ในงาน Startup Thailand 2018  

 

 

รางวัลระดับชาติ


ที่ ชื่อ – ตำแหน่งพิเศษ หน่วยงานที่ให้ ประเทศ
1 เลขาธิการองค์กรผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
ผศ.ทญ.ดร.กนกพร พะลัง
อบทท. ไทย

ดำรงตำแหน่งระดับชาติ


ที่ ชื่อ - รางวัล หน่วยงานที่ให้ ประเทศ
1 Merck Chromato Graphy Research Contest
รศ.ชัยรัตน์ วิวัฒน์วรพันธ์
บริษัท Merck (Thailand) (McRc 2014) ไทย
2 อาจารย์ดีเด่นแบบอย่างด้านการเรียน การสอน
ศ.ทญ.กอบกาญจน์ ทองประสม
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ไทย
3 อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอนซึ่งปฏิบัติ งานมามากกว่า 5 ปี
อ.ทญ.ดร.เกศกาญจน์ เกศวยุธ
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ไทย
4 อาจารย์ดีเด่นส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการ เรียนการสอนสำหรับอาจารย์รุ่นใหม่ที่ปฏิบัติ งานมาแล้วไม่เกิน 5 ปี
อ.ทพ.นพ.ธิติพงษ์ พฤกษศรีสกุล
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ไทย
5 รางวัลผลงานวิจัยกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช รางวัลสำหรับศาสตราจารย์
ศ.ทญ.กอบกาญจน์ ทองประสม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
6 รางวัลประกาศเกียรติคุณ ศาสตราภิชาน ศาสตราจารย์ ประจำปี 2557
ศ.ทญ.กอบกาญจน์ ทองประสม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย

รางวัลระดับนานาชาติ


ที่ ชื่อ – ตำแหน่งพิเศษ หน่วยงานที่ให้ ประเทศ
1

President of IADR-SEA
ศ.ทพ.ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศาล

IADR
(2012-2013)

อเมริกา
2 President of IADR-Asia Pacific Region
ศ.ทพ.ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศาล

IADR
(2013-2014)

อเมริกา
3

Secretary คณะกรรมการจัดงานประชุม 2rd IADR-APR
ผศ.ทญ.ดร.ริสา ชัยศุภรัตน์

IADR
(2554-2556)

 
4

Secretary of IADR-SEA Council
ผศ.ทญ.ดร.ริสา ชัยศุภรัตน์

IADR
(2554-2556)

 
5

Secretary of IADR-APR Council
ผศ.ทญ.ดร.ริสา ชัยศุภรัตน์

IADR
(2555-2556)

 
6

Councilor of IADR-SEA Division
ผศ.ทญ.ดร.ริสา ชัยศุภรัตน์

IADR
(2556-ปัจจุบัน)