• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัล


ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 


ปี 2561 

1.  ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ประสิทธิ์ ภวสันต์                       ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 จากสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)
2. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ธนภูมิ โอสภานนท์  ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2560 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.  รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ริสา ชัยศุภรัตน์  ได้รับทุนจากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright) เพื่อไปทำวิจัย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 6 เดือน
     
     
     

 รางวัลระดับชาติ


ที่ ชื่อ – ตำแหน่งพิเศษ หน่วยงานที่ให้ ประเทศ
1 เลขาธิการองค์กรผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
ผศ.ทญ.ดร.กนกพร พะลัง
อบทท. ไทย

ดำรงตำแหน่งระดับชาติ


ที่ ชื่อ - รางวัล หน่วยงานที่ให้ ประเทศ
1 Merck Chromato Graphy Research Contest
รศ.ชัยรัตน์ วิวัฒน์วรพันธ์
บริษัท Merck (Thailand) (McRc 2014) ไทย
2 อาจารย์ดีเด่นแบบอย่างด้านการเรียน การสอน
ศ.ทญ.กอบกาญจน์ ทองประสม
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ไทย
3 อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอนซึ่งปฏิบัติ งานมามากกว่า 5 ปี
อ.ทญ.ดร.เกศกาญจน์ เกศวยุธ
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ไทย
4 อาจารย์ดีเด่นส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการ เรียนการสอนสำหรับอาจารย์รุ่นใหม่ที่ปฏิบัติ งานมาแล้วไม่เกิน 5 ปี
อ.ทพ.นพ.ธิติพงษ์ พฤกษศรีสกุล
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ไทย
5 รางวัลผลงานวิจัยกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช รางวัลสำหรับศาสตราจารย์
ศ.ทญ.กอบกาญจน์ ทองประสม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
6 รางวัลประกาศเกียรติคุณ ศาสตราภิชาน ศาสตราจารย์ ประจำปี 2557
ศ.ทญ.กอบกาญจน์ ทองประสม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย

รางวัลระดับนานาชาติ


ที่ ชื่อ – ตำแหน่งพิเศษ หน่วยงานที่ให้ ประเทศ
1

President of IADR-SEA
ศ.ทพ.ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศาล

IADR
(2012-2013)

อเมริกา
2 President of IADR-Asia Pacific Region
ศ.ทพ.ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศาล

IADR
(2013-2014)

อเมริกา
3

Secretary คณะกรรมการจัดงานประชุม 2rd IADR-APR
ผศ.ทญ.ดร.ริสา ชัยศุภรัตน์

IADR
(2554-2556)

 
4

Secretary of IADR-SEA Council
ผศ.ทญ.ดร.ริสา ชัยศุภรัตน์

IADR
(2554-2556)

 
5

Secretary of IADR-APR Council
ผศ.ทญ.ดร.ริสา ชัยศุภรัตน์

IADR
(2555-2556)

 
6

Councilor of IADR-SEA Division
ผศ.ทญ.ดร.ริสา ชัยศุภรัตน์

IADR
(2556-ปัจจุบัน)