คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการบริหารคณะฯ


1 ศ. ทพ. ดร. พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดี   ประธาน
2 ทญ. จันทนา อึ้งชูศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
3 ทพ. อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
4 ทพ. อนุชา จิตจาตุรันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
5 ผศ. ทพ. ดร. ดำรงค์ ดำรงค์ศรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ
6 อ. ทพ. ดร. ณัฐวุฒิ คุตตะเทพ รองคณบดีฝ่ายกายภาพ กรรมการ
7 รศ. ทพ. สุพจน์ ตามสายลม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ
รศ. ทพ. ดร. ไพโรจน์ หลินศุวนนท์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กรรมการ
9 รศ. ทญ. ดร. เกศกาญจน์ เกศวยุธ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร กรรมการ
10 ผศ. ทญ .ดร. พิสชา พิทยพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล กรรมการ
11 ผศ. ทพ. ขจร กังสดาลพิภพ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ กรรมการ
12 ศ. ทพ. ดร. ธนภูมิ โอสถานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ
13 รศ. ร.อ.หญิง ทญ. ดร. รังสิมา สกุลณะมรรคา รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ สื่อสารองค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม กรรมการ
14 - อยู่ระหว่างการสรรหา - หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ กรรมการ
15 รศ. ทญ. ดร. รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ
16  รศ. ทพ. ดร. จีรัสย์ สุจริตกุล  หัวหน้าภาคชีวเคมี กรรมการ
17 รศ. ทพ. ดร. ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน กรรมการ
18 - อยู่ระหว่างการสรรหา -   หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน กรรมการ
19 - อยู่ระหว่างการสรรหา - หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว กรรมการ
20 รศ. ทญ. ดร. อรพินท์ โคมิน หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ กรรมการ
21 รศ. ทญ. ดร. บุษยรัตน์ สันติวงศ์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก  กรรมการ
22 รศ. ทญ. ดร. อัญชนา พานิชอัตรา หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการ กรรมการ
23 รศ. ทพ. ดร. เอกรัฐ ภัทรธราธิป หัวหน้าภาควิชาทันตพยาธิวิทยา กรรมการ
24 ผศ. ทญ. อรวรรณ จรัสกุลางกูร หัวหน้าภาควิชาปริทันตวิทยา กรรมการ
25 รศ. ทญ. ดร. สิรีรัตน์ สูอำพัน หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา กรรมการ
26 ผศ. ทพ. พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา กรรมการ
27 รศ. ทญ. ดร. พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก กรรมการ
28 รศ. ทพ. ดร. อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ กรรมการ
29 ผศ. ดร. วีระ สุพรศิลป์ชัย หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา กรรมการ
30 รศ. ทญ. ดร. นีรชา สารชวนะกิจ อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ 
31 รศ. ทญ. ดร. อรนาฏ มาตังคสมบัติ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ 
32 ผศ. ทญ. ดร. พินทุอร จันทรวราทิตย์ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ 
33 อ. ทญ. ดร. นิภาพร เอื้อวัณณะโชติมา อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมชุมชน กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ 
34 อ. ทญ. ดร. ปรางทิพย์ โพธิวิรัตนานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ 
35 ผศ. ทญ. ดร. ณัฐนันท์ โกวิทวัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ 
36 รศ. ทพ. กิตติพงษ์ ดนุไทย อาจารย์ประจำภาควิชาทันตพยาธิวิทยา กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ
37 ผศ. ทญ. ศานุตม์ มังกรกาญจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาปริทันตวิทยา กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ
38 ผศ. ทญ. ดร. กนกพร พะลัง อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ
39 รศ. ทญ. ดร. เกศกัญญา สัพพะเลข อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ
40 ผศ. ทญ. ดร. สุภาพร สุทธมนัสวงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ
41 อ .ทพ. ดุสิต นันทนพิบูล อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการ กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ
42 ผศ. ทพ. ดร.กฤช กมลขันติกุล อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ
43 อ. ดร. กิตติศักดิ์ ทศพร ผู้ช่วยคณบดีด้านสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เลขานุการ 
44 น.ส. ละออง ศรีสูงเนิน ผู้อำนายการฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยเลขานุการ
45 น.ส. ลาวัลย์ บุญประคอง หัวหน้างานบริหารวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยเลขานุการ