• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการบริหารคณะฯ


1 ผศ. ทพ. ดร. สุชิต พูลทอง คณบดี / รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี ประธาน
2 รศ. นพ. ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
3 ทพ .อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
4 รศ. ดร. ดนุชา คุณพานิชกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
5 รศ. ทพ. ดร. นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ
6 รศ. ทญ. ดร. ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
7 ผศ. ทพ. กิติ ศิริวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ กรรมการ
8 รศ. ทญ. สุปราณี วิเชียรเนตร รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล กรรมการ
9 รศ. ทญ. วิจิตรา วิพิศมากูล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม กรรมการ
10 ผศ. ทญ. ดร. กนกพร พะลัง รองคณบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ
11 รศ. ทญ. ปริม อวยชัย รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและประชาสัมพันธ์ กรรมการ
12 รศ. ทญ. ดร. สุคนธา เจริญวิทย์ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ กรรมการ
13 รศ. ทพ. ดร. วีระ เลิศจิราการ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ
14 รศ. ทญ. กรพินท์ มหาทุมะรัตน์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน กรรมการ
15 ผศ. ทญ. ดร. ผกาภรณ์ พันธุวดี พิศาลธุรกิจ   หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน กรรมการ
16 ผศ. ทญ. วันทนี มุทิรางกูร หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว กรรมการ
17 ศ. ทญ. ดร. มรกต เปี่ยมใจ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ กรรมการ
18 รศ. ทญ. ดร. ทิพวรรณ ธราภิวัฒนานนท์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก กรรมการ
19 รศ. ทญ. ปิยาณี พาณิชย์วิสัย หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการ กรรมการ
20 -อยู่ระหว่างการสรรหา- หัวหน้าภาควิชาทันตพยาธิวิทยา กรรมการ
21 ศ. ทญ. ดร. รังสินี มหานนท์ หัวหน้าภาควิชาปริทันตวิทยา กรรมการ
22 รศ. ทญ. ดร. สิรีรัตน์ สูอำพัน หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา กรรมการ
23 รศ. ทพ. ดร. สุนทรา  พันธ์มีเกียรติ หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา กรรมการ
24 รศ. ทญ. ดร. พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก กรรมการ
25 รศ. ทพ. ดร. อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ กรรมการ
26 ผศ. ดร. วีระ สุพรศิลป์ชัย หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา กรรมการ
27 ผศ. ทญ. อรวรรณ จรัสกุลางกูร อาจารย์ประจำภาควิชาปริทันตวิทยา กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ 
28 รศ. ทพ. พรชัย จันศิษย์ยานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ 
29 ผศ. ทญ. นิรมล ชำนาญนิธิอรรถ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ 
30 รศ. ทญ. ดร. นีรชา สารชวนะกิจ อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ 
31 อ. ทญ. อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ 
32 รศ. ทญ. ดร. รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ 
33 ผศ. ทพ .ดร. ชาญวิทย์ ประพิณจำรูญ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ 
34 รศ. ทพ. ดร. ชัยวัฒน์ มณีนุษย์ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการ กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ 
35 รศ. ทญ. ดร. ฑัณฑริรา พรทวีทัศน์ อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ 
36 ผศ. ทญ. ดร. วลีรัตน์ ศุกรวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ
37 ผศ. ทญ. ดร. พลินี เดชสมบูรณ์รัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมชุมชน กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ
38 รศ. ทพ. ดร. วิริทธิ์พล ศรีมณีพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ
39 อ. ดร. กิตติศักดิ์ ทศพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เลขานุการ 
40 น.ส. กอบกาญจน์ ขำแจ้ง ผู้อำนายการฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยเลขานุการ