• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการบริหารคณะฯ


1 รศ. ทพ. ดร. พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดี   ประธาน
2 รศ. ดร. ดนุชา คุณพานิชกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
3 ทพ. อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
4 ทพ. อนุชา จิตจาตุรันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
5 อ. ทพ. ดร. ณัฐวุฒิ คุตตะเทพ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ
6 รศ. ทพ. สุพจน์ ตามสายลม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ
รศ. ทพ. ดร. ไพโรจน์ หลินศุวนนท์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กรรมการ
8 รศ. ทญ. ดร. เกศกาญจน์ เกศวยุธ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร กรรมการ
9 รศ. ทพ. ดร. พรชัย จันศิษย์ยานนท์ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล กรรมการ
10 ผศ. ทพ. ขจร กังสดาลพิภพ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ กรรมการ
11 ศ. ทพ. ดร. ธนภูมิ โอสถานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ
12 รศ. ร.อ.หญิง ทญ. ดร. รังสิมา สกุลณะมรรคา รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ สื่อสารองค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม กรรมการ
13 รศ. ทญ. ดร. สุคนธา เจริญวิทย์ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ กรรมการ
14 รศ. ทญ. ดร. รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ
15  -อยู่ระหว่างการสรรหา- หัวหน้าภาคชีวเคมี กรรมการ
16 รศ. ทพ. ดร. ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน กรรมการ
17 รศ. ทญ. ดร. ผกาภรณ์ พันธุวดี พิศาลธุรกิจ   หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน กรรมการ
18 ผศ. ทญ. พนมพร วานิชชานนท์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว กรรมการ
19 -อยู่ระหว่างการสรรหา- หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ กรรมการ
20 รศ. ทญ. ดร. ทิพวรรณ ธราภิวัฒนานนท์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก กรรมการ
21 รศ. ทพ. ดร. ชัยวัฒน์ มณีนุษย์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการ กรรมการ
22 รศ. ทพ. ดร. เอกรัฐ ภัทรธราธิป หัวหน้าภาควิชาทันตพยาธิวิทยา กรรมการ
23 -อยู่ระหว่างการสรรหา- หัวหน้าภาควิชาปริทันตวิทยา กรรมการ
24 รศ. ทญ. ดร. สิรีรัตน์ สูอำพัน หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา กรรมการ
25 ผศ. ทพ. พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา กรรมการ
26 รศ. ทญ. ดร. พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก กรรมการ
27 รศ. ทพ. ดร. อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ กรรมการ
28 ผศ. ดร. วีระ สุพรศิลป์ชัย หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา กรรมการ
29 รศ. ทญ. ดร. นีรชา สารชวนะกิจ อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ 
30 รศ. ทญ. ดร. อรนาฏ มาตังคสมบัติ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ 
31 ผศ. ทญ. ดร. พินทุอร จันทรวราทิตย์ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ 
32 อ. ทญ. ดร. นิภาพร เอื้อวัณณะโชติมา อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมชุมชน กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ 
33 อ. ทญ. ดร. ปรางทิพย์ โพธิวิรัตนานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ 
34 ผศ. ทญ. ดร. ณัฐนันท์ โกวิทวัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ 
35 รศ. ทญ. ดร. อัญชนา พานิชอัตรา อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการ กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ 
36 รศ. ทพ. กิตติพงษ์ ดนุไทย อาจารย์ประจำภาควิชาทันตพยาธิวิทยา กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ
37 ผศ. ทญ. ศานุตม์ มังกรกาญจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาปริทันตวิทยา กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ
38 ผศ. ทญ. ดร. กนกพร พะลัง อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ
39 รศ. ทญ. ดร. เกศกัญญา สัพพะเลข อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ
40 ผศ. ทญ. ดร. สุภาพร สุทธมนัสวงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ
41 อ. ดร. กิตติศักดิ์ ทศพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เลขานุการ 
42 - ผู้อำนายการฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยเลขานุการ
43 น.ส. ลาวัลย์ บุญประคอง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ