คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร ผู้ช่วยทันตแพทย์


แนะนำหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตผู้ช่่วยทันตแพทย์ที่มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพสำหรับช่วยงานทางทันตกรรม ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและสังคม การเรียนการสอนนั้นจะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้นักเรียนเมื่อจบการอบรมแล้วสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยทันตแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การรับเข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย
2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 หรือเทียบเท่า) คะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
3. อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปีบรัิบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
4. มีสุขภาพร่างการแข็งแรงและจิตใจสมบูรณ์ ปราศจากโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปกติด้านร่างกายและจิตใจจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือประกอบวิชาชีพได้
5. ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา และประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรง เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ

หมายเหตุ - ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น ให้เขียนบันทึกข้อความแนบท้ายซึ่งอาจได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
- ถ้ามีการตั้งครรภ์ระหว่างฝึกอบรมต้องลาพักการศึกษา

การคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน วิชาที่สอบคือ วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไป (วิทยาศาสตร์สุขภาพ ความรู้เบื้องต้นทางทันตกรรม ภาษาไทย-คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจำวัน)
2. สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา     40,000 บาท* (รวมค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบ และอื่นๆ )
2. ค่าประกันของเสียหาย        5,000 บาท (จะได้รับคืนเมื่อจบการศึกษา และไม่ได้ทำของเสียหาย)               

สวัสดิการ
ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับการรักษาทางทันตกรรมเบื้องต้น (อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน) ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมีประกันอุบัติเหตุ

เงินรางวัลการศึกษา
มีรางวัลการศึกษาสำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่มีผลการเรียนดี ตั้งใจปฏิบัติงานและมีความประพฤติดี 

ประกาศรับสมัครเข้าฝึกอบรม ปีการศึกษา 2565 
ดูรายละเอีียดได้ที่นี่  

ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่

รายละเอียดของหลักสูตร

ติอต่อสอบถาม 
สำนักงานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ชั้น 12 ห้อง 1208 อาคารสมเด็จย่า 93 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
1. นางอาริยา จันทร์ขจร   โทรศัพท์ 02-218-8762 (ในเวลาราชการ) 
2. นางสาวอารีรัตน์ เทศขำ โทรศัพท์ 02-218-8858 (ในเวลาราชการ)