คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนทนาธรรมสร้างสุข


 

  รายการ Play
dhamma071063


บรรยายธรรม วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2563
เรื่อง กรรมไม่ดำไม่ขาว
โดย   พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ)

dhamma060262


บรรยายธรรม วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
เรื่อง เมตตากรรมฐาน
โดย  พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร)

dhamma060262


บรรยายธรรม วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2562
เรื่อง เมตตากรรมฐาน
โดย  โดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร)

dhamma060262


บรรยายธรรม วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2562
เรื่อง วิธีระงับความโกรธ วิมุตติมรรค
โดย  อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร. สุภาพรรณ ณ บางช้าง)

dhamma060262


บรรยายธรรม วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562
เรื่อง กงจักรแห่งธรรม
โดย  โดย พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ)  พระวิธานาธิการ

dhamma060262


บรรยายธรรม วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2562
สุขข้างนอก สุขข้างหน้า สุขข้างใน อย่างไหนคือสุขที่แท้จริง?
โดย  พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร)

dhamma060262


บรรยายธรรม วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2562
เรื่อง งานก็ได้ผลคนก็เป็นสุข
โดย  พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร)

dhamma060262


บรรยายธรรม วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2562
เรื่อง ชุดความคิด (Mindset)
โดย  อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร. สุภาพรรณ ณ บางช้าง)

dhamma060262


บรรยายธรรม วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เรื่อง อุปสรรคที่ต้องฝ่าฟัน ตอนที่ 2
โดย  พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ)

dhamma060262


บรรยายธรรม วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2562
เรื่อง ทันโต เสฏโฐ มนุสเสสุ ฝึกตน ฝึกคน พ้นภัย
โดย  พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ))

dhamma060262


บรรยายธรรม วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2561
เรื่อง อุปสรรคที่ต้องฝ่าฟัน ตอนที่ 1
โดย  พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ)

dhamma071161


บรรยายธรรม วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เรื่อง รู้จักเพื่อนบ้าน ติรจฺฉานภูมิ
โดย  พระมหาสุรชาติ สุรชาโต

dhamma031061


บรรยายธรรม วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2561
เรื่อง แสงธรรมฝากไว้ "เจริญ" สดใสไม่เปลี่ยนแปรผัน
โดย พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ)

dhamma061260


บรรยายธรรม วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561
เรื่อง สนุกกับประวัติศาสตร์พุทธศาสนา ตอน ย้อนโลกยุคใกล้ โยงในหาธรรม ๒
โดย พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ)

dhamma061260


บรรยายธรรม วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561
เรื่อง สนุกกับประวัติศาสตร์พุทธศาสนา ตอน ย้อนโลกยุคใกล้ โยงใจหาธรรม
โดย พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ)

dhamma061260


บรรยายธรรม วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2561
เรื่อง ยิ่งเข้าถึงสุข ยิ่งใกล้ถึงธรรม
โดย พระครูสังฆภารพิสิฏฐ์ ( มาโนช ธมมครุโก )

dhamma061260


บรรยายธรรม วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2561
เรื่อง สนุกกับประวัติศาสตร์พุทธศาสนาจากอินเดียสู่เอเชีย (ตอนจบ)
โดย พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ)

dhamma061260


บรรยายธรรม วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2560
เรื่อง สนุกกับประวัติศาสตร์พุทธศาสนาจากอินเดียสู่เอเชีย
โดย พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ)

dhamma011160


บรรยายธรรม วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
เรื่อง ธรรมะ ทำไม?
โดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร)

dhamma041060


บรรยายธรรม วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2560
เรื่อง ธรรมของพระราชา
โดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร)

dhamma060960


บรรยายธรรม วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2560
เรื่อง กรรมดี กรรมชั่ว ให้ผลอย่างไร?
โดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร)

dhamma020860


บรรยายธรรม วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2560
เรื่อง พระคุณแม่
โดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร)

dhamma050760


บรรยายธรรม วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560
เรื่อง กุศลกรรม อกุศลกรรม (ตอน 3)
โดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร)

dhamma140660


บรรยายธรรม วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2560
เรื่อง กุศลกรรม อกุศลกรรม (ตอน 2)
โดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร)

dhamma0305602


บรรยายธรรม วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2560
เรื่อง กุศลกรรม อกุศลกรรม (ตอน 1)
โดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร)

dhamma050460


บรรยายธรรม วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2560
เรื่อง "กรรมและผลของกรรม" มีจริงหรือ? เราจะรู้ได้อย่างไร?
โดย พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร

dhamma080360


บรรยายธรรม วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2560
เรื่อง ชาติหน้ามีจริงหรือ?
โดย พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร

dhamma150260


บรรยายธรรม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
เรื่อง การทำบุญให้ผู้ล่วงลับ
โดย พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร

dhamma110160


บรรยายธรรม วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2560
เรื่อง ในหลวง ร.9 กับพระพุทธศาสนา
โดย พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร

 

bar 01