• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทเรียนออนไลน์


สื่อการสอน ภาคศัลยศาสตร์


อ.ทพ.ขนิษฐ์ ธเนศวร

อ.ทพ.ขนิษฐ์ ธเนศวร

สื่อการสอนเวอร์ชั่นเดิม