คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้บริหาร


คณบดี (Dean)

ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์
Prof. Dr. Pornchai Jansisyanont

รองคณบดี (Associate Dean)

ผศ.ทพ.ดร.ดำรงค์ ดำรงค์ศรี
Assist. Prof. Dr. Damrong Damrongsri
ฝ่ายบริหาร
Administration

อ.ทพ.ดร.ณัฐวุฒิ คุตตะเทพ
Dr. Natthavoot Koottathape
ฝ่ายกายภาพ
Physical resources

รศ.ทพ.สุพจน์ ตามสายลม
Assoc. Prof. Suphot Tamsailom
ฝ่ายวิชาการ
Academic Affairs

รศ.ทพ.ดร.ไพโรจน์ หลินศุวนนท์
Assoc. Prof. Dr. Pairoj Linsuwanont
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
Graduate Studies

ศ.ทพ.ดร.ธนภูมิ โอสถานนท์
Prof. Dr. Thanaphum Osathanon
ฝ่ายวิจัย
Research Affairs

รศ.ทญ.ดร.เกศกาญจน์ เกศวยุธ
Assoc. Prof. Dr. Kasekarn Kasevayuth
ฝ่ายยุทธศาสตร์ และการพัฒนาองค์กร
Strategy and Organization Development

ผศ.ทญ.ดร.พิสชา พิทยพัฒน์
Assist. Prof. Dr. Pisha Pittayapat
ฝ่ายโรงพยาบาล
Hospital

รศ.ทพ.ขจร กังสดาลพิภพ
Assoc. Prof. Kajorn Kungsadalpipob
ฝ่ายกิจการนิสิต และนิสิตเก่าสัมพันธ์
Student Affairs and Alumni Relations

รศ.ร.อ.หญิง ทญ.ดร.รังสิมา สกุลณะมรรคา
Assoc. Prof. Lt. Dr. Rangsima Sakoolnamarka
ฝ่ายวิรัชกิจ สื่อสารองค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม
International Affairs Corporate Communication and Social Activities

 
 
 

ผู้ช่วยคณบดี (Assistant Dean)

ผศ.ทญ.ดร.ปวีณา จิวัจฉรานุกูล
Assist. Prof. Dr. Pavena Chivatxaranukul
ด้านการเงิน และการบัญชี

ผศ.ทพ.ดร.อธิคม สุรินทร์ธนาสาร
Assist. Prof. Dr. Atikom Surintanasarn
ด้านอาคารสถานที่ และการซ่อมแซม

ผศ.ทญ.ดร.พิไลพร วิวัฒน์บุตรสิริ
Assist. Prof. Dr. Philaiporn Vivatbutsiri
ด้านอาชีวะอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ผศ.ทญ.กนกนัดดา ตะเวทีกุล
Assist. Prof. Kanoknadda Tavedhikul
ด้านการเรียน การสอน และการประกันคุณภาพหลักสูตรก่อนปริญญา

รศ.ทญ.ดร.ปิยมาศ สำเร็จกาญจนกิจ
Assoc. Prof. Dr. Piyamas Sumrejkanchanakij
ด้านมาตรฐาน และนวัตกรรมหลักสูตรก่อนปริญญา

รศ.ทพ.ดร.ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์
Assoc. Prof. Dr. Chidsanu Changsiripun
ด้านกิจกรรมการจัดประชุม และพิธีการ

รศ.ทญ.ดร.ริสา ชัยศุภรัตน์
Assoc. Prof. Dr. Risa Chaisuparat
ด้านมาตรฐาน และนวัตกรรมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ผศ.ทญ.ดร.ภัคสินี กมลรัตนกุล
Dr. Paksinee Kamolratanakul
ด้านการศึกษาต่อเนื่อง และกิจการนิสิตหลังปริญญา

รศ.ทญ.ดร.ฑัณฑริรา พรทวีทัศน์
Assoc. Prof. Dr. Thantrira Porntaveetus
ด้านยุทธศาสตร์ การติดตาม และประเมินผลยุทธศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม

รศ.ทญ.ดร.ชลิดา ลิ้มจีระจรัส
Assoc. Prof. Dr. Chalida Limjeerajarus
ด้านบริหารวิจัย และนวัตกรรม

อ.ทพ.ดร.อิสระพงศ์ แก้วกำเหนิดพงษ์
Dr. Issarapong Kaewkamnerdpong
ด้านการประกันคุณภาพองค์กร และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

ทญ.อรพรรณ รุ่งโรจน์วิทยกุล
Dr. Oraphan Rungrojwittayakul
ด้านบริการ และคลินิกบริการพิเศษ

อ.ทพ.ดร.เลิศฤทธิ์ ศรินนภากร
Assist. Prof. Dr. Lertrit Sarinnaphakorn
ด้านบริการ และการประกันคุณภาพ

คุณจงเพียร จิรโชคโสภณ
Mrs. Chongpean Jirachoksopon
ด้านการพยาบาลและการประกันคุณภาพ

ผศ.ทญ.ดร.สรนันทร์ จันทรางศุ
Assist. Prof. Dr. Soranun Chantarangsu
ด้านกิจการนิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์

รศ.ทญ.ดร.พนิดา ธัญญศรีสังข์
Assoc. Prof. Dr. Panida Thanyasrisung
ด้านกิจการนิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์

อ.ดร.กิตติศักดิ์ ทศพร
Dr. Kittisak Thotsaporn
ด้านสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม