• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้บริหาร


คณบดี (Dean)

ผศ. ทพ. ดร. สุชิต พูลทอง
Assist. Prof. Dr. Suchit Poolthong

รองคณบดี (Associate Dean)

รศ. ทพ. ดร. นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล
Assoc. Prof. Dr. Niyom Thamrongananskul
ฝ่ายบริหาร
Administration

รศ. ทญ. ดร. ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์
Assoc. Prof. Sirivimol Srisawasdi
ฝ่ายวิชาการ
Academic Affairs

ผศ. ทพ. กิติ ศิริวัฒน์
Assist. Prof. Kiti Siriwatana
ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
Strategic planning and Quality Assurance

ผศ. ทญ. ดร. กนกพร พะลัง
Assist. Prof. Dr. Kanokporn Bhalang
ฝ่ายวิจัย
Research Affairs

รศ. ทญ. สุปราณี วิเชียรเนตร
Assoc. Prof. Supranee Vichiennet
ฝ่ายโรงพยาบาล
Hospital

รศ. ทญ. วิจิตรา วิพิศมากูล
Assoc. Prof. Vichittra Vipismakul
ฝ่ายกิจการนิสิต
Student Affairs

รศ. ทญ. ปริม อวยชัย
Assoc. Prof. Prim Auychai
ฝ่ายวิรัชกิจและประชาสัมพันธ์
International Affairs and Public Relations

ผู้ช่วยคณบดี (Assistant Dean)

อ. ทพ. ศิรวุฒิ หิรัญอัศว์
Dr. Sirawut Hiran-us
ฝ่ายบริหาร
Administration

อ. ทพ. ดร. อธิคม สุรินทร์ธนาสาร
Dr. Atikom Surintanasarn
ฝ่ายบริหาร
Administration

รศ.ทพ. สุพจน์ ตามสายลม
Assoc. Prof. Suphot Tamsailom
ฝ่ายวิชาการ
Academic Affairs

อ. ทพ. พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล
Dr. Phonkit Sinpitaksakul
ฝ่ายวิชาการ
Academic Affairs

อ. ทพ. ดร. ศุภชัย ชื่นจิตรวงษา
Dr. Supachai Chuenjitwongsa
ฝ่ายวิชาการ
Academic Affairs

อ. ทญ. ดร. อุไรวรรณ โชคชนะชัยสกุล
Dr. Uraiwan Chokechanachaisakul
ฝ่ายประกันคุณภาพ
Quality Assurance

อ. ทญ. ดร. นิธิมา เสริมสุธีอนุวัฒน์
Dr. Nithimar Sermsuti-anuwat
ประกันคุณภาพ สารสนเทศ และการจัดการความรู้
Quality Assurance IT and KM

ทญ. ดร. อรุณี ลายธีระพงศ์
Dr. Arunee Laiteerapong
ยุทธศาสตร์และนวัตกรรม
Strategy and Innovation

ผศ. ทญ. ดร. ชลิดา ลิ้มจีระจรัส
Assist. Prof. Dr. Chalida Limjeerajarus
ฝ่ายวิจัย
Research Affairs

ผศ. ทญ. ดร.อัญชนา พานิชอัตรา
Assist. Prof. Dr. Anchana Panichuttra
ฝ่ายโรงพยาบาล
Hospital

ผศ. ทญ. ศิริพร อรุณประดิษฐ์กุล
Assist. Prof. Siriporn Arunpraditkul
ฝ่ายโรงพยาบาล
Hospital

ผศ. ทญ. ดร. สรนันท์ จันทรางศุ
Assist. Prof. Dr. Soranum Chantarangsu
ฝ่ายกิจการนิสิต
Student Affairs

 

อ. ทพ. ดร. อิสระพงศ์ แก้วกำเหนิดพงษ์
Dr. Issarapong Kaewkamnerdpong
ฝ่ายกิจการนิสิต
Student Affairs

อ. ดร. กิตติศักดิ์ ทศพร
Dr. Kittisak Thotsaporn
กิจกรรมพิเศษ
Special Activities