• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวหน้าภาควิชา


ที่ ชื่อ - สกุล ภาควิชา
1  ศ. ทพ. ดร. ประสิทธิ์ ภวสันต์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2  รศ. ทพ. ดร.กิตติ ต.รุ่งเรือง ภาควิชาจุลชีววิทยา
3  ผศ. ทพ. ดร. สุชิต พูลทอง (รักษาการแทน)  ภาควิชาชีวเคมี 
4  รศ. ทญ. กรพินท์ มหาทุมะรัตน์ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
5  รศ. ทญ. ดร. ภฑิตา ภูริเดช ภาควิชาทันตกรรมชุมชน
6  ผศ. ทญ. วันทนี  มุทิรางกูร ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว
7  ศ. ทญ. ดร. มรกต เปี่ยมใจ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
8  รศ. ทญ. ดร. ทิพวรรณ ธราภิวัฒนานนท์ ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
9  รศ. ทญ. ปิยาณี พาณิชย์วิสัย ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ
10  รศ. ทญ. ดร. ริสา ชัยศุภรัตน์ ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา
11  ศ. ทญ. ดร.รังสินี มหานนท์ ภาควิชาปริทันตวิทยา
12  รศ. ทญ. ดร. สิรีรัตน์ สูอำพัน ภาควิชาเภสัชวิทยา
13  รศ. ทพ. ดร. สุนทรา  พันธ์มีเกียรติ ภาควิชารังสีวิทยา
14  รศ. ทญ. ดร. พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก
15  รศ. ทพ. นพ. สมชาย  เศรษฐศิริสมบัติ ภาควิชาศัลยศาสตร์
16  ผศ. ดร. วีระ สุพรศิลป์ชัย ภาควิชาสรีรวิทยา