• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวหน้าภาควิชา


ที่   ชื่อ - สกุล ภาควิชา
1  รศ. ทญ. ดร. สุคนธา เจริญวิทย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2  รศ. ทพ. ดร. วีระ เลิศจิราการ ภาควิชาจุลชีววิทยา
3  ผศ. ทพ. ดร. สุชิต พูลทอง (รักษาการ)  ภาควิชาชีวเคมี 
4  รศ. ทญ. กรพินท์ มหาทุมะรัตน์ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
5  ผศ. ทญ. ดร. ผกาภรณ์ พันธุวดี พิศาลธุรกิจ  ภาควิชาทันตกรรมชุมชน
6  ผศ. ทญ. วันทนี  มุทิรางกูร ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว
7  ศ. ทญ. ดร. มรกต เปี่ยมใจ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
8  รศ. ทญ. ดร. ทิพวรรณ ธราภิวัฒนานนท์ ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
9  รศ. ทญ. ปิยาณี พาณิชย์วิสัย ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ
10  -อยู่ระหว่างการสรรหา- ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา
11  ศ. ทญ. ดร.รังสินี มหานนท์ ภาควิชาปริทันตวิทยา
12  รศ. ทญ. ดร. สิรีรัตน์ สูอำพัน ภาควิชาเภสัชวิทยา
13  รศ. ทพ. ดร. สุนทรา  พันธ์มีเกียรติ ภาควิชารังสีวิทยา
14  รศ. ทญ. ดร. พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก
15  รศ. ทพ. ดร. อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ ภาควิชาศัลยศาสตร์
16  ผศ. ดร. วีระ สุพรศิลป์ชัย ภาควิชาสรีรวิทยา