• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวหน้าภาควิชา


ที่   ชื่อ - สกุล ภาควิชา
1  รศ. ทญ. ดร. สุคนธา เจริญวิทย์   ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2  รศ. ทญ. ดร. รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
3  รศ. ทพ. ดร. จีรัสย์ สุจริตกุล (รักษาการ)  ภาควิชาชีวเคมี 
4  รศ ทพ. ดร. ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
5  ผศ. ทญ. ดร. ผกาภรณ์ พันธุวดี พิศาลธุรกิจ  ภาควิชาทันตกรรมชุมชน
6  ผศ. ทญ. พนมพร วานิชชานนท์ ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว
7  รศ. ทพ. ดร. พรชัย จันศิษย์ยานนท์ (รักษาการ)        ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
8  รศ. ทญ. ดร. ทิพวรรณ ธราภิวัฒนานนท์ ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
9  รศ. ทพ .ดร. ชัยวัฒน์ มณีนุษย์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ
10  รศ. ทพ. ดร. เอกรัฐ ภัทรธราธิป ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา
11  รศ. ทพ. สุพจน์ ตามสายลม (รักษาการ)  ภาควิชาปริทันตวิทยา
12  รศ. ทญ. ดร. สิรีรัตน์ สูอำพัน ภาควิชาเภสัชวิทยา
13  ผศ. ทพ. พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล ภาควิชารังสีวิทยา
14  รศ. ทญ. ดร. พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก
15  รศ. ทพ. ดร. อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ ภาควิชาศัลยศาสตร์
16  ผศ. ดร. วีระ สุพรศิลป์ชัย ภาควิชาสรีรวิทยา