คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวหน้าภาควิชา


ที่   ชื่อ - สกุล ภาควิชา
1  รศ. ทญ. ดร. สุคนธา เจริญวิทย์   ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2  รศ. ทญ. ดร. รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
3  รศ. ทพ. ดร. จีรัสย์ สุจริตกุล  ภาควิชาชีวเคมี 
4  รศ ทพ. ดร. ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
5  ผศ. ทญ. ดร. ผกาภรณ์ พันธุวดี พิศาลธุรกิจ  ภาควิชาทันตกรรมชุมชน
6  ผศ. ทญ. พนมพร วานิชชานนท์ ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว
7  รศ. ทญ. ดร. อรพินท์ โคมิน       ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
8  รศ. ทญ. ดร. บุษยรัตน์ สันติวงศ์ ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
9  รศ. ทญ. ดร. อัญชนา พานิชอัตรา ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ
10  รศ. ทพ. ดร. เอกรัฐ ภัทรธราธิป ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา
11  ผศ. ทญ. อรวรรณ จรัสกุลางกูร ภาควิชาปริทันตวิทยา
12  รศ. ทญ. ดร. สิรีรัตน์ สูอำพัน ภาควิชาเภสัชวิทยา
13  ผศ. ทพ. พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล ภาควิชารังสีวิทยา
14  รศ. ทญ. ดร. พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก
15  รศ. ทพ. ดร. อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ ภาควิชาศัลยศาสตร์
16  ผศ. ดร. วีระ สุพรศิลป์ชัย ภาควิชาสรีรวิทยา