คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิพิธภัณฑ์


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีพิพิธภัณฑ์ 2 แห่งที่เปิดให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้เข้ามาเยี่ยมชมและเรียนรู้ ได้แก่
พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ และ พิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์
                                                   

               
                                                                              
                
                                                                
วันและเวลาการเปิดให้เข้าชม
 • พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์          
  วันจันทร์ และ วันศุกร์ เวลา 10.00 -16.00 น.
  วันพุธ เวลา 9.30 - 12.00 น.
 • พิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์   
  วันพุธ และ วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น. 

ปิดให้บริการ : วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดพิเศษที่ประกาศโดยมหาวิทยาลัย

ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชมทั้งสองพิพิธภัณฑ์​

ระเบียบปฏิบัติในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ เบื้องต้น

 • แต่งกายสุภาพ
 • ไม่ส่งเสียงดังระหว่างการเข้าชม
 • เดินชมด้วยความระมัดระวัง เพราะของจัดแสดงหลายชิ้นไม่ได้อยู่ในตู้จัดแสดง
 • ไม่สัมผัส แตะต้องสิ่งของที่จัดแสดง 
 • ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าภายในพิพิธภัณฑ์
 • ห้ามสูบบุหรี่
 • ห้ามถ่ายภาพในห้องจัดแสดง เว้นเสียแต่ได้รับอนุญาต

การจอดรถ : สามารถจอดรดได้ที่คณะฯ (มีค่าใช้จ่าย สามารถสอบถามค่าบริการจอดรถ ได้ที่จุดรับบัตรจอดรถทางเข้าคณะฯ) หรือ บริเวณสยามสแควร์ และห้างสรรพสินค้าใกล้เคียง

 

การขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์เป็นหมู่คณะ **ควรดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน**

1. การเข้าชมเป็นหมู่คณะ และฟังบรรยาย (มีวิทยากร)
  1.1 ประสานวันและเวลาการเข้าชมไปยัง งานวิรัชกิจและประชาสัมพันธ์ เบอร์โทร 02-218-9003 (นางจงลักษณ์  ปานะรัตน์) หรือ อีเมล์ jongluk.p@chula.ac.th
     และ dentchula.museum@gmail.com

  1.2 เมื่อได้วันและเวลาที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ จากการยืนยันของเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำหนังสือดังนี้ (ดูตัวอย่างหนังสือได้ที่ด้านล่างของเว็บไซต์)
       เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       ระบุชื่อหน่วยงาน วัตถุประสงค์ในการเข้าชม ระบุจำนวนผู้ที่เข้าชมทั้งหมด (นักเรียนกี่คน ครูกี่คน ผู้ประสานงานกี่คน ฯ)
       “ขอความอนุเคราะห์เข้าชมพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ และ/หรือ พิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมวิทยากรเพื่อให้ความรู้" 
        ระบุวัน และ เวลา (ที่ได้รับการยืนยันแล้ว) พร้อมระบุชื่อผู้ประสานงาน และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 

 1.3 เมื่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารของหน่วยงานของท่านลงนามในหนังสือแล้ว ก่อนส่งหนังสือทางไปรษณีย์ ให้สแกนหนังสือและส่งอีเมล์ มาที่ jongluk.p@chula.ac.th และ dentchula.museum@gmail.com

 1.4 ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ (จ่าหน้าซองถึง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) หรือ นำมามอบให้กับวิทยากรในวันที่เข้าชม

2. การเข้าชมเป็นหมู่คณะโดยไม่มีวิทยากร
  2.1 ประสานวันและเวลาการเข้าชมไปยัง งานวิรัชกิจและประชาสัมพันธ์ เบอร์โทร 02-218-9003 (นางจงลักษณ์  ปานะรัตน์) หรือ อีเมล์ jongluk.p@chula.ac.th และ dentchula.museum@gmail.com
  2.2 เมื่อได้วันและเวลาที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์แล้ว ให้ดาวน์โหลดหนังสือขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์ของคณะฯ ได้ที่ ด้านล่างของเว็บไซต์ กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วสแกนเป็นไฟล์ส่งมาอีเมล์ มาที่ jongluk.p@chula.ac.th และ dentchula.museum@gmail.com

ที่จอดรถสำหรับรถบัส หรือรถตู้ : คณะทันตแพทยศาสตร์ ไม่มีพื้นที่ให้บริการจอดรถ ท่านสามารถรับ-ส่ง ผู้เข้าชมได้ที่หน้าคณะฯ และนำรถไปจอดได้ที่ สำหรับรถตู้ สามารถจอดบริเวณที่จอดในสยามสแควร์ หรือในคณะฯ (มีค่าบริการการจอด สอบถามได้ที่จุดรับบัตรจอด) สำหรับรถบัส ไปจอดรถได้ที่ลานจอด ติดกับอุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (มีค่าบริการการจอด) ดูแผนที่ด้านล่าง


ดาวน์โหลด ตัวอย่างหนังสือการขอเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 
  Microsoft word file  Click
  PDF file Click


แผนที่จอดรถบัสขนาดใหญ่