คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสั่ง / ประกาศ


ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากร การให้บริการทางทันตกรรม และการจัดการเรียนการสอน ในช่วงการระบาดของ COVID-19 มีแนวโน้มคลี่คลายลง ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564