คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสั่ง / ประกาศ


ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการเข้าปฏิบัติงานบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565