• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ปีการศึกษา 2562 รอบ 1 แบบ portfolio

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ปีการศึกษา 2562 รอบ 1 แบบ portfolio ของนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ และ นักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (ดูได้จากเอกสารแนบ)