• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอแสดงความยินดีกับนิสิตและบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่ได้รับรางวัลในการเสนอผลการวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตและบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่ได้รับรางวัลในการเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 

1. จากงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 “บูรณาการ วิจัย นวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ” เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้แก่ 
ทญ. เมธาพร ทรงเวชเกษม ที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงาน ดีเยี่ยม ประเภทบรรยาย ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง “อัตราการอยู่รอดของฟันน้ำนมที่ได้รับการรักษาพัลเพคโตมีภายใต้การดมยาสลบ" โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อ.ทพญ.ดร. ศิริพร ส่งศิริประดับบุญ

2. จากงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสาขาทันตแพทยศาสตร์ อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น ได้แก่

1. นางสาวจรณวัณณ์ กองจันทึก นางสาวกนกสิริ จริยเศรษฐพงศ์ และนางสาวญาราภรณ์ คุณุปการ ได้รับรางวัล The BEST poster presentation award (undergraduate student category) หัวข้องานวิจัยเรื่อง “Dose Reduction of CBCT for Size-Specific Patient Skull” ภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. สุนทรา พันธ์มีเกียรติ

2. ทันตแพทย์หญิง นันทนัท  พิศาลสิทธิ์สกุล ได้รับรางวัล The BEST Poster presentation award (master student/postgraduate student category) หัวข้องานวิจัยเรื่อง “The Effectiveness of Oral Vitamin C on Post-extraction Wound Healing: A Pilot Study” ภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. ภัคสินี กมลรัตนกุล

3. นายธนิต อรุณรัตโนทัย นางสาวชนมน รังสิกวานิช และนางสาวมนรดา ทรงมีทรัพย์ ได้รับรางวัล The 1st RUNNER UP poster presentation award (undergraduate student category) หัวข้องานวิจัยเรื่อง “Aggregatibacter actinomycetemcomitans upregulated virulence factor gene expression in response to oxidative stress” ภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. อรนาฎ  มาตังคสมบัติ

4. ดร. นรินทร์  อินทรักษ์ ได้รับรางวัล The 1st RUNNER UP Poster presentation award (doctoral student/postdoctoral research fellow category) หัวข้องานวิจัยเรื่อง “Non-Syndromic Dental Anomalies Caused by PITX2Mutation” ภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. ฑัณฑริรา  พรทวีทัศน์

5. อาจารย์ สัตวแพทยหญิง ฉัตรวดี  กรสุทธิโสภณ ได้รับรางวัล The 2nd RUNNER UP poster presentation (doctoral student/postdoctoral research fellow category) หัวข้องานวิจัยเรื่อง “Effects of Autologous Blood-Derived Platelet-Rich Fibrin in the Treatment of Perio-dontitis in Dogs” ภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. ธนภูมิ  โอสถานนท์

6. ดร. ชวัล  มนัสพล ได้รับรางวัล The 2nd RUNNER UP oral presentation (doctoral student/postdoctoral research fellow category) หัวข้องานวิจัยเรื่อง “A Novel de novo Mutation Substantiates KDF1 as a Gene Causing Ectodermal Dysplasia” ภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. ฑัณฑริรา  พรทวีทัศน์