• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 ดังนี้

ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ 10/A-2
1. ศ.ทพ.ดร.ธนภูมิ โอสถานนท์

ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ วิจัย และวิชาชีพ (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562)
1. รศ.ทพ.ดร. พรชัย จันศิษย์ยานนท์
2. รศ.ทญ.ดร..อรนาฎ มาตังคสมบัติ
3. ผศ.ทญ.ดร.ชลิดา ลิ้มจีระจรัส (นาคเลขา)
4. รศ.ทญ.ดร. ฑัณฑริรา พรทวีทัศน์
5. ศ.ทพ.ดร พสุธา ธัญะกิจไพศาล (จากหลักสูตรสหสาขาทันตชีววัสดุศาสตร์)

ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561
1. ผศ.ทญ.ดร.พิไลพร วิวัฒน์บุตรสิริ

ได้รับรางวัลเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์รุ่นใหม่ กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561
1. อ.ทพ.ศิรวุฒิ หิรัญอัศว์