• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอแสดงความยินดีกับนิสิตของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่ได้รับรางวัลในการเสนอผลการวิจัยในงานประชุม ณ ประเทศออสเตรเลีย

 

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 6 ได้เข้าร่วมการแข่งขันประกวดวิจัยในงาน 33rd IADR-SEA Annual Scientific Meeting ซึ่งจัดร่วมกับ The 4th meeting of IADR- Asia Pacific region ณ เมือง Brisbane ประเทศ Australia โดยได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งสองรางวัลในระดับปริญญาตรี ดังนี้

1. นทพ.วชิรวิทย์ สันตะวัน และ นทพ. วสุพล จึงกิจธนวัฒน์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ First Prize Winner 2019 IADR-SEA Unilever Hatton Divisional Award (Junior Category)
จากงานวิจัยเรื่อง Recombinant-human Osteopontin induced osteogenic related genes via calcium-binding protein-ALK1 signaling pathway
ภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ทพ.ดร. ประสิทธิ์ ภวสันต์

 

2. นทพ.ธนัชพร จินดานิล  นทพ. จักรพล ฉายสุวรรณ  นทพ. อรพิมล ชื่นชูธรรม และ นทพ. พีรกานต์ กับปราโน
ได้รับรางวัลชนะเลิศ First Prize winner IADR-SEA Division/Joseph Lister Awards in Oral Disease Prevention
จากงานวิจัยเรื่อง Streptococcus mutans downregulated Candida albicans genes required for biofilm formation ภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ทญ.ดร. พนิดา ธัญญศรีสังข์ และ รศ.ทญ.ดร. อรนาฎมาตังคสมบัติ

 

โดยทีม IADR-SEA Unilever Hatton Divisional Award (Junior Category) จะได้ไปแข่งขันต่อในงาน IADR General Meeting 2020 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ถือเป็นความสำเร็จของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่นิสิตได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงระดับโลก