• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอแสดงความยินดีกับนิสิตของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการประจำปี 2562 ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

ขอแสดงความยินดี กับนิสิตของคณะฯ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย
ในการประชุมวิชาการประจำปี 2562 ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (The 8th Annual Metting of the Royal College of Dental Surgeons of Thailand) ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานวิชาการ หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน
ทพญ.รัชตะวัน ศิริพันธ์ หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาปริทันตวิทยา
ชื่อผลงาน Factors affecting periodontal disease progression and tooth loss in teeth with questionable prognosis during periodontal maintenance
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ทพญ. กนกนัดดา ตะเวทีกุล และ อ.ทพ.ดร. อรรถวุฒิ เลิศพิมลชัย

2. รางวัลรองชนะเลิศการประกวดผลงานวิชาการ หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน
ทพญ. กมลชนก กมลนฤเมธ หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาปริทันตวิทยา
ชื่อผลงาน "EFFECT OF MIXED HYDROGEN PEROXIDE AND CHLORHEXIDINE MOUTHRINSES ON DEVELOPING PLAQUE AND STAIN IN GINGIVITIS PATIENTS: A RANDOMIZED CLINICAL TRIAL"
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ทพญ.ศิริกาญจน์ อรัณยะนาค
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รศ.ทพญ.ดร.สิรีรัตน์ สูอำพัน

3. รางวัลที่ 1 ในการประกวดการนำเสนอทางวิชาการ
ทพญ. กันตพร คุณพนิชกิจ หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
ชื่อผลงาน “ประสิทธิภาพการคืนแร่ธาตุในรอยผุชั้นเนื้อฟันของฟันน้ำนมภายหลังการใช้ซิลเวอร์ไดอะมีนฟลูออไรด์ที่ผลิตในประเทศไทยเปรียบเทียบกับซิลเวอร์ไดอะมีนฟลูออไรด์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด: การวิจัยเชิงทดลองในห้องปฏิบัติการ”
อาจารย์ที่ปรึกษา ศ (พิเศษ) ทพญ. ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล  ผศ.ทพญ.ดร. พนิดา ธัญญศรีสังข์