• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการทันตกรรมเพื่อผู้รับบริการในความอุปการะของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการทันตกรรมเพื่อผู้รับบริการในความอุปการะของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี โดยพิธีลงนามดังกล่าวมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. สุชิต พูลทอง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมลงนาม