• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานของบุคลากร และการให้บริการทางทันตกรรม ในช่วงที่รัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2)