คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ทันตแพทย์หญิง ชนากานต์ สินเสรีกุล นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวุฒิบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ได้รับตำแหน่งชนะเลิศการประกวด The 7th Endo Star : Endodontic case competition 2022