คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 และวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

วันถ่ายภาพหมู่บัณฑิต         วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561
วันซ้อม                      วันศุกรที่ 28 (เช้า) และ เสาร์ที่ 29  (บ่าย) กันยายน 2561
วันรับพระราชทานปริญญาบัตร วันพฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2561 

รายละเอียดดูได้ทีเอกสารแนบ