• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดบรรยายธรรมเรื่อง “สนุกกับประวัติศาสตร์พุทธศาสนา ตอน ย้อนโลกยุคใกล้ โยงใจหาธรรม 2” ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังปริณายก และ โครงการสนทนาธรรมสร้างสุข จัดบรรยายธรรมเรื่อง “สนุกกับประวัติศาสตร์พุทธศาสนา ตอน ย้อนโลกยุคใกล้  โยงใจหาธรรม 2” ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องพระพุทธชินรังษี ชั้น 12 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราชย์ 80