• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd International Symposium in Geriatric Dentistry: Application from Research to Clinic for the Elders ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561

หลักสูตรทันตกรรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd International Symposium in Geriatric Dentistry: Application from Research to Clinic for the Elders ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดูรายละเอียดได้ัที่ http://www.dent.chula.ac.th/ChulaGeriatric2018