• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดบรรยายธรรมเรื่อง “ทำงานและใช้ชีวิตอย่างไรให้เป็น สัมมาอาชีวะ” วันที่ 1 สิงหาคม 2561

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดการบรรยายธรรม เรื่อง “ทำงานและใช้ชีวิตอย่างไรให้เป็น สัมมาอาชีวะ” โดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม

ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องพระพุทธชินรังษี ชั้น 12 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80