• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


แสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลประกวดงานวิจัย ในงานประชุม อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 18

แสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลประกวดงานวิจัย ในงานประชุม อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช จ.สงขลา โดยมีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพ 

ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ 

รางวัล Oral presentation

อันดับที่ 1 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. อรนาฎ มาตังคสมบัติ
จากผลงานเรื่อง Candida albicans WSS1 Homologue is required for DNA-Protein crosslink repair

อันดับที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. ชลิดา ลิ้มจีระจรัส
จากผลงานเรื่อง A novel design of a mechanical force loading apparatus for cell culture

 

รางวัล Poster presentation

อันดับที่ 2 นทพ. กฤตพัฒน์ สิริเสรีภาพ /  นทพ. ปาลิตา โลกโบว์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. ชลิดา ลิ้มจีระจรัส
จากผลงานเรื่อง Finite element analysis to determine the inflammation in dental pulp using artificial crack tooth model.