• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


ดาวน์โหลด เอกสารแสดงความยินยอมรับการตรวจรักษาทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในโครงการทำฟันฟรี วันที่ 19 ตุลาคม 2561

สำหรับผู้ที่ต้องการ ถอนฟัน/ผ่าฟันคุด ที่อายุไม่ถึง 20 ปี ต้องมีเอกสารยินยอมรับการตรวจรักษา และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองมาแสดง