• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


ทุนวิจัยเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) Government Budget Grant

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะเลขานุการร่วมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรม และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ฯ ดำเนินการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) สำหรับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 เป้าหมายที่ 1 และ 2 ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 

รายละเอียดดูได้ที่ สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

https://www.research.chula.ac.th/project/government-budget-grant/