• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้ผลการประเมินระดับ 5 จากการประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้ผลการประเมินระดับ 5 (TRF index) จากการประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 โดยสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ในกลุ่มสาขาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ โดยมีคณะทันตแพทยศาสตร์ที่เข้าร่วมการประเมินครั้งนี้ 3 หน่วยงาน รายละเอียดดูได้ที่เอกสารแนบมา