• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับสมัครงาน


รับสมัครตำแหน่ง ทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ประจำหน่วยทันตกรรมผู้สูงอายุ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง ทันตแพทย์ P7 จํานวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานใน หน่วยทันตกรรมผูู้สูงอายุ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ รายละเอียดดูได้ที่ http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/documents/announcement/job/900_3363.pdf