• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ภายนอก


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และการจัดการฐานข้อมูลยาและสุขภาพด้วยไมโครซอฟท์เอกซ์เซล

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และการจัดการฐานข้อมูลยาและสุขภาพด้วยไมโครซอฟท์เอกซ์เซล
ระหว่าง วันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ. นครปฐม

ลงทะเบียนอบรมตั้งแต่วันนี้ จนถึง 24 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดดูได้จากเอกสารแนบ