คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ภายนอก


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 18

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 18 ให้กับผู้บริหารระดับกลางสายสนับสนุนที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานหรือเทียบเท่า

โดยการอบรมจะมีระหว่างวันที่ 9 กรกฏาคม - 23 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรม 62,000 บาท 

รายละเอียดดูได้จากเอกสารแนบ