• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ภายนอก


นิสิตจุฬาฯ ที่ประสบอุบัติเหตุ สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้

ฝ่ายทุนการศึกษาและบริหารนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต แจ้งข้อมูลสำหรับนิสิตที่ประสบอุบัติเหตุ ไม่ว่าเหตุจะเกิดภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ ณ CU STUDENT CORNER  เฉพาะนิสิต ปีการศึกษา 2560  ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2561  ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์

เอกสารประกอบการเบิกค่ารักษาจากอุบัติเหตุ ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอรํมขอเบิกค่ารักษาได้ที่ https://bit.ly/2Ls0Kei   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://bit.ly/2GJuMq4   สอบถาม โทร. 0-2218-7077