• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ภายนอก


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) เปิดรับข้อเสนอเพื่อรับ "ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น"

ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
งบประมาณโครงการละ 12,000,000 บาท ระยะเวลา 3 ปี สนับสนุนตามประเด็นโจทย์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมดังนี้
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ได้แก่ 
1.1 อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ 
1.2 เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล 
1.3 ระบบโลจิสติกส์ 
1.4 การบริการข้อมูลค่าสูง
1.5 พลังงาน

2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
2.1 สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่ 21
2.2 คนไทยในศตวรรษที่ 21 
2.3 สุขภาพและคุณภาพชีวิต 
2.4 การบริหารจัดการน้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 
2.5 การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยตั้งแต่วันนี้-31 กรกฎาคม 2561
ประกาศผลภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สามารถดาวน์โหลดประกาศและแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนได้ที่

https://www.trf.or.th/trf-grants-and-funding-announcement/ard/12218-call-for-papers-distinguished-research-professor-grant-2562