• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ภายนอก


คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการวิจัยเรื่อง การจัดทำทะเบียนผู้ป่วย สำหรับการประยุกต์ใช้ในทางคลินิก

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการวิจัยเรื่อง การจัดทำทะเบียนผู้ป่วย Familial hypercholesterolemia สำหรับการประยุกต์ใช้ในทางคลินิก 

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดูรา่ยละเอียดได้จากเอกสารที่แนบมาข้างท้าย