คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่


15-18 ธันวาคม 2561 : หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้บริการรักษาทางทันตกรรม ณ โรงเรียนวังน้ำไคร์นันทชัยศึกษา จ. น่าน

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพพระรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกิจการนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อให้บริการทางทันตกรรม ณ โรงเรียนวังน้ำไคร์นันทชัยศึกษา จ. น่าน วันที่ 15-18 ธันวาคม 2561