คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่


20 มีนาคม 2562 : หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้บริการรักษาทางทันตกรรม ณ วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวัฒฑโน) ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการการรักษาทางทันตกรรม ณ วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม