คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่


11-12 พฤษภาคม 2562 : หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้บริการรักษาทางทันตกรรม ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภา ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ิเพื่อให้บริการการรักษาทางทันตกรรม ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562