คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่


8 กุมภาพันธ์ 2561 : หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ​ ออกให้บริการทางทันตกรรม ที่ จ.สระบุรี

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกให้บริการทันตกรรม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในโครงการ จุฬาฯ เพื่อสังคม "การตรวจและประเมินสุขภาพ" ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โดยโครงการนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์  และสำนักยุทธศาสตร์ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย