คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่


29-30 มกราคม 2561 : หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ ออกให้บริการทางทันตกรรม ที่ จ.ตราด

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกให้บริการทางทันตกรรม แก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด จ.ตราด ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2561