คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่


21 มีนาคม 2561 : หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ออกให้บริการทางทันตกรรม ที่ จ.นครปฐม

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวัฒฑโณ) และสมาคมนิสิตเก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา ออกหน่วยบริการทางทันตกรรมแก่พระภิกษุ สามเณร นักเรียน และประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้ ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ที่วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม