คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่


10-13 กรกฎาคม 2561 : หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ออกให้บริการทันตกรรม ณ พื้นที่ จังหวัดปัตตานี