คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่


10 ตุลาคม 2561 : หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้บริการรักษาทางทันตกรรม ณ โรงเรียนกันตะบุตรเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการประชาชน ณ รงเรียนกันตะบุตรเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561