คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่


25 ตุลาคม 2561 : หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้บริการรักษาทางทันตกรรม ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จ.ชลบุรี

หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ ร่วมกับ มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริยายก (เจริญ สุวัฒฑโน) และมูลนิธิโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อให้บริการทางทันตกรรม ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561