• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประชุม - สัมมนา


6-8 มิถุนายน 2561 : อบรมเชิงปฏิบัติการ "ทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรพื้นฐาน"

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต จุฬาฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรพื้นฐาน" ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 ณ หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต ห้อง 311 ชั้น 3 อาคารจามจุรี 9

โดยท่านสามารถสมัครผ่าน website https://goo.gl/fWuir6 หรือตอบรับแบบเข้าร่วมโครงการทางอีเมล์ที่ nopphasit.s@chula.ac.th โทร 80582 ภายในวันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนพสิทธิ์ สิริจรูญชัย โทร 80540

ท่านสามารถดูรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา และรายละเอีียดการอบรมได้ที่เอกสารแนบ