• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประชุม - สัมมนา


23-25 พฤษภาคม 2561 : ประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และสมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี จ.เพชรบุรี