• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประชุม - สัมมนา


20 มิถุนายน 2561 : ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการทำวิจัยเรื่อง Genetic analyses of Oro-dental Diseases by Next Generation Sequencing

ฝ่ายวิจัย ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ ทุกท่าน เข่าร่วมฟังการนำเสนอการทำงานวิจัยเรื่อง Genetic analyses of Oro-dental Diseases by Next Generation Sequencing โดย นายธนากร ธีรภานนท์ ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30-14.30 น.  ณ ห้องประชุมกรรมการบริหารคณะฯ