• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประชุม - สัมมนา


20 มิถุนายน 2561 : โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดอบรม เรื่อง “การจัดการความเครียดในการทำงานของบุคลากรทางทันตกรรม”

โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดอบรม เรื่อง “การจัดการความเครียดในการทำงานของบุคลากรทางทันตกรรม”  เพื่อให้ทันตแพทย์, แพทย์ และบุคลากรทางทันตกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในทางจิตวิทยาเบื้องต้นในการทำงาน สามารถจัดการกับความเครียดจากความการทำงานเพื่อรักษาผู้ป่วย และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม โดย อ.นพ.สมรักษ์ ตันติเวชกุล ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสมเด็จพระญาณสังวร อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ ชั้น 19 

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0r_xCubF3zfsJJJFrVHjX35YUXYAgw7c9jnbYOonbPmamhw/viewform