• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประชุม - สัมมนา


8 สิงหาคม 2561 : โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดอบรม เรื่อง “ทักษะการสื่อสารสำหรับทันตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์”

โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดอบรม เรื่อง “ทักษะการสื่อสารสำหรับทันตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์” เพื่อให้ทันตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์สามารถปรับพฤติกรรมการทำงานของตนเอง ให้มีการสื่อสารอย่างถูกต้อง แม่นยำ สามารถประสานงานและทำงานเป็นทีมร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสมเด็จพระญาณสังวร อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ ชั้น 19 

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduIEH_lcJOM9hgVNLnvvX37K5py-61mRl9ceAfgNlf9r3Ajw/viewform